search

39. Kompenzace jalového výkonu v praxi

275,00 Kč

Svazek 39 - Kompenzace jalového výkonu v praxi - rok vydání 1999

Počet

Příručku Kompenzace jalového výkonu v praxi jsme vydali v roce 1999.

Po mnoho let chyběla na knižním trhu příručka, která by se zabývala výhradně problematikou kompenzace jalového výkonu. Základní informace o principu kompenzace jalového výkonu jsou součástí několika učebnic a jiné odborné literatury.

Absence informací ze zmíněné oblasti v dobách před rokem 1989 byla způsobena nedostatečným zájmem technické veřejnosti. Problematika kompenzace jalového výkonu a její souvislost s elektromagnetickou kompatibilitou napájecích sítí byla na okraji zájmů jak projektantů, tak provozovatelů sítí. Několik málo monopolních výrobců nízkonapěťových kompenzátorů určovalo jediné možnosti pro projektanty a dodavatele. Zásady projektování kompenzátorů se většinou opisovaly ze starých projektů bez hlubšího pochopení principů a moderních poznatků. Kompenzaci jalového výkonu se na středních i vysokých školách, až na výjimky, věnovalo pouze okrajově.

Možnosti použití technických prostředků se zcela změnily. Rovněž charakter spotřebičů se zásadně změnil. Podíl nelineárních odběrů dále narůstá. Objevila se zcela nová elektronická zařízení vhodná pro kompenzaci jalového výkonu a zejména pro kompenzaci výkonu deformačního. Jsou nové zásady pro navrhování vhodných kompenzátorů. Je možno použít jak klasické kompenzátory, tak chráněné, a to s odporovým nebo bezkontaktním spínáním. Dále se používají aktivní filtry nebo jejích kombinace s pasivními prvky atd.

Vždy je však nutno pamatovat na zachování elektromagnetické kompatibility prostředí a návazně na optimální uzavření a dodržení dodavatelsko-odběratelské smlouvy. Stabilita napájecí sítě a eliminace celkových plateb za elektrickou energii je asi hlavním cílem každého provozovatele.

Od doby vydání této příručky se změnily technické normy týkající se této oblasti a zejména legislativní předpisy z oblasti energetiky – nový energetický zákon a související vyhlášky, změnila se též cenová politika v oblasti dodávek elektrické energie a v neposlední řadě se změnila organizační struktura energetických společností.

Cílem příručky v době jejího vydání bylo jednoduchou formou seznámit čtenáře s moderními zásadami kompenzace jalového výkonu a eliminace harmonických. To platí i po více než dvaceti letech od jejího vydání. Obsah příručky umožňuje základní orientaci ve zmíněné problematice a pochopení souvislostí mezi kvalitou elektrické energie, zpětnými vlivy spotřebičů a vhodně navrženou a provozovanou kompenzací jalového výkonu.

Řada příkladů, tabulek a grafů umožní i praktickou práci s publikací, hlavně pro ty, kteří se chtějí zabývat kompenzátory podrobněji.

Příručka je určena všem technikům, projektantům a montážním firmám, kteří se zabývají kompenzací jalového výkonu, jakož i provozovatelům kompenzačních zařízení. Je však dobrou pomůckou a studijním materiálem i pro studenty elektrotechnických škol a učilišť a jejich učitele.

39E

Parametry

Autor
Ing. Jiří Holoubek, Ing. Vladimír Korenc
Formát
PDF
Počet stran
122 stran
Obsah
68 obrázků a 11 tabulek