Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost IN-EL společnost s ručením omezeným, IČO 48040151, DIČ CZ48040151, se sídlem Teplého 1398, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 34953 jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.in-el.cz v sekci „O nás“.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log aj. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:

a) ceny zboží a služeb jsou uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem; náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného způsobu úhrady (zálohová faktura, dobírka, platba v hotovosti). U služeb (iiSEL®, e-knihy), v případě osobního odběru v Pardubicích je náklad 0,- Kč;

b) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží,
 • přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího,

c) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, které dodavatel splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání přístupu k iiSEL® a e-knih, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Dodavatel zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit,

d) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let.

3. Smlouva

Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží nebo službu) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník dodavatele. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit požadované plnění i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení způsobu úhrady a přijetím objednávky dodavatelem. Za případné chyby při přenosu dat nenese dodavatel odpovědnost. Uzavření smlouvy dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je kopie objednávky, případně zálohová faktura. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se dodavatel zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí dodavateli kupní cenu.
Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Dodavatel kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

Dodavatel odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí dodavatel věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří dodavatel věc pro přepravu. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou dodavatel způsobil porušením své povinnosti. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní dodavatel umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže dodavatel škodu způsobil porušením své povinnosti. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost dodavatele

Dodavatel odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Dodavatel kupujícímu zejména odpovídá, že v době, kdy kupující věc převzal:
a) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
b) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
c) odstoupení od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu.
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

4. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Odstoupit lze korespondenčně, a to na adrese IN-EL společnost s ručením omezeným, Teplého 1398, 530 02 Pardubice.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od dodavatele obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu dodavatele spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda částka bude odebrána v hotovosti nebo zda bude připsána na účet spotřebitele.

Spotřebitel odpovídá dodavateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, dodavatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá.

Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

5. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu IN-EL společnost s ručením omezeným, Teplého 1398, 530 02 Pardubice. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

6. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
a) prostřednictvím elektronického obchodu dodavatele,
b) elektronickou poštou na adrese info@in-el.cz,
c) osobně v sídle dodavatele a jeho dalších prodejních míst,
d) telefonicky.

Dodavatel doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu kupujícího v e-shopu dodavatele. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

7. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit; to se netýká případných poplatků za dopravné a doběrečné.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

8. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s.:
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

PLATBA KARTOU
Nejrychlejší způsob zaplacení on-line. Do rozhraní Platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód - tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platební karty

PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Platba přes bankovní účet

b) platba v hotovosti při nákupu (nelze provést úhradu platební kartou),
c) platba předem bankovním převodem na základě zálohové faktury,
d) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné).
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví dodavatele, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

9. Dodací podmínky

Osobní odběr:
Zboží může kupující po předchozí domluvě převzít v sídle dodavatele.

Zasílání přepravní službou v ČR:
Zboží je kupujícímu zasláno dle jeho výběru Českou poštou, kurýrem, nebo do sítě výdejen společnosti Zásilkovna. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Ceny dopravy jsou uvedeny webové stránce dodavatele.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@in-el.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou dodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však dodavateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

10. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014.

Objednací a dodací podmínky a reklamace tištěné literatury

1. Objednací podmínky:

Přijímáme pouze řádně vyplněné objednávky se všemi údaji potřebnými pro vystavení daňového dokladu.

2. Dodací podmínky:

2.1 Veškeré příručky, dílenské příručky, Normativní dokumenty ESČ a tiskopisy (dále jen "zboží") dodáváme za hotové, na dobírku nebo na základě uhrazené zálohové faktury, kterou zákazník obdrží spolu s potvrzením objednávky. Daňový doklad bude součástí každé zásilky nebo jej zákazník obdrží při osobním odběru.

2.2 Objednané zboží, které máme na skladě, odesíláme nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky (v mimořádných případech, např. dovolená, nemoc apod., Vás budeme o termínu expedice zboží informovat e-mailem) až do vyčerpání zásob. Bezpečnostní tabulky expedujeme do 7 pracovních dnů od obdržení objednávky.

2.3 V případě, že dobírková zásilka nebude objednatelem přijata (bude nám vrácena), bude objednatel vyřazen z našeho adresáře a další zboží mu nebude zasíláno.

3. Ceny:

3.1 Ceny zboží jsou uváděny bez DPH a s DPH a jsou konečné.

3.2 Ke každé zásilce zasílané na adresu v ČR je účtováno:

 • v případě objednávky na dobírku - Česká pošta - poštovné a balné 160 Kč včetně DPH
 • v případě úhrady zálohovou platbou - Česká pošta - poštovné a balné 100 Kč včetně DPH
 • v případě úhrady zálohovou platbou - kurýr - poštovné a balné 159 Kč včetně DPH
 • v případě úhrady zálohovou platbou - výdejní místo Zásilkovny - poštovné a balné 90 Kč včetně DPH
 • v případě objednání zboží v ceně nad 2.000,- Kč včetně DPH a v případě osobního odběru bez poplatku.

     Ke každé předem uhrazené zásilce zasílané na adresu ve Slovenské republice je účtováno poštovné ve výši 240 Kč.

3.3 Při prodeji za hotové platí konečné ceny, tj. bez nákladů na poštovné a balné.

4. Reklamace:

4.1 Za poškození zboží způsobené jeho přepravou ručí přepravce.

4.2 Zboží, u něhož zákazník zjistí výrobní vadu, vyměňujeme bezplatně nejpozději do dvou dnů po vrácení vadného výtisku.

4.3 Bezvadné zboží, které si zákazník řádně objednal, obdržel, zaplatil a poté zjistil, že mu z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje, nám může nepoškozené, nepopsané, nepolepené a s nevybledlou obálkou vrátit nejpozději do 14 dnů po obdržení zásilky spolu s námi vystaveným daňovým dokladem a s číslem účtu pro vrácení příslušné finanční částky.

K ostatním zde neuvedeným podmínkám se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Veškeré firemní a osobní údaje, které nám zákazník v souvislosti s objednáním zboží nebo služeb sdělí, budou chráněna, nebudou předávána nebo poskytována třetím subjektům ani s nimi nebude obchodováno, mohou však být využita naší společností, a to výhradně k nabídkám našeho zboží a služeb.

Licenční a obchodní podmínky pro e-knihy

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Licenční a obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) společnosti IN-EL společnost s ručením omezeným (dále jen „dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran („dodavatel“ a „odběratel“) vznikající v souvislosti s prodejem e-knih dodavatelem na tomto webu (dále jen „služba“). Podmínky dále upravují práva a povinnosti vznikající při prodeji e-knih a další související vztahy.

1.2 Odběratelem, tj. účastníkem smluvního vztahu o poskytování služby popsané v čl. 2 odst. 2.1, může být fyzická nebo právnická osoba, uživatelem je pak konkrétní osoba odběratele, která si bude stahovat e-knihy a používat je. Odběratel i uživatel mohou být tatáž osoba.

1.3 Znění těchto podmínek může dodavatel měnit či doplňovat bez předchozího upozornění odběratele.

2. Vysvětlení základních pojmů

2.1 Službou se pro účely těchto podmínek rozumí zpoplatněná služba dodavatele spočívající ve zpřístupnění e-knih (viz odst. 2.2) uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání e-knih uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto podmínkách.

2.2 E-knihou se pro účely těchto podmínek rozumí dodavatelem zpřístupněná e-kniha uživateli prostřednictvím tohoto webu, a to ve formátu Adobe PDF (jednak pro čtečky, jednak pro počítače).

2.3 Stahováním (download) se pro účely těchto podmínek rozumí pořízení trvalého nebo dočasného datového souboru s e-knihou uživatelem na základě jeho objednávky.

3. Uživatelský účet a nákup e-knih

3.1 Odběratel, resp. každý uživatel e-knih se při prvním nákupu zaregistruje na tomto webu. Plná identifikace uživatele (jméno, případně název firmy a adresa) budou vtisknuty do každé e-knihy, kterou odběratel zaplatí. Proto každý uživatel musí mít svůj uživatelský účet a tedy musí si e-knihy, případně roční předplatné e-knih objednat samostatnou objednávkou i když se jedná o pracovníka nebo pracovníky odběratele.

3.2 Při registraci je odběratel, resp. uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje je odběratel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

3.3 Přístup k e-knihám je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatelským jménem je e-mail uživatele a heslem numerický znak generovaný software dodavatele, oba údaje jsou shodné s údaji pro vstup do obchodu. Odběratel i uživatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k tomuto přístupu. Dodavatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti odběratelem. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.

3.4 Dodavatel může uživateli zrušit přístup k e-knihám, pokud odběratel nebo uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek. Zejména se jedná o případy porušení autorského práva při zveřejňování e-knih na jiných internetových úložištích.

4. Smluvní vztahy

4.1 Uživatel je oprávněn kromě stažení e-knih také zhotovit si další kopii e-knihy pro svou osobní potřebu. Uživatel bere na vědomí, že právní podmínky služby pro e-knihy a rozsah užití e-knihy jsou technicky omezeny.

4.2 Kromě oprávnění k osobnímu využití e-knih není Uživatel oprávněn e-knihy užít jiným způsobem. Uživatel není oprávněn e-knihy měnit, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat.

4.3 Uživatel není oprávněn měnit datový formát, ve kterém jsou mu e-knihy poskytnuty.

4.4 Uživatel není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv. Jejich obcházení je zásahem do autorského práva.

5. Ceny a platební podmínky

5.1 Na tomto webu je seznam e-knih nabízených dodavatelem včetně jejich cen.

5.2 Ceny jsou uvedeny buď u každé e-knihy jednotlivě, nebo jako roční předplatné (paušál). V případě ročního paušálu bude mít uživatel možnost si všechny vydané e-knihy stahovat 12 měsíců od aktivace této služby. V případě objednání jednotlivých e-knih bude mít uživatel možnost stáhnout si je maximálně třikrát, a to do 12 měsíců od zakoupení. Platba je možná zálohovou fakturou, která bude zaslána e-mailem odběrateli, nebo v hotovosti. DPH je 10 % (platí od 1. 5. 2020).

5.3 Dodavatel vystaví odběrateli daňový doklad na částku, kterou odběratel zaplatí za zakoupené e-knihy nebo za roční předplatné (paušál).

5.4 Daňový doklad bude zaslán poštou.

6. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící tento web jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv dodavatel.

6.2 Uživatel není oprávněn při využívání služeb tohoto webu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz tohoto webu.

6.3 Uživatel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti tohoto webu či uživatelského účtu nebo v důsledku užití tohoto webu či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

6.4 Dodavatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě odběratele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení odběratele, za stav jeho programového vybavení a za případné zásahy třetích osob do jeho programového vybavení.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

7.1 Odběratel, který je fyzickou osobou, souhlasí s poskytnutím těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, platná e-mailová adresa a číslo jeho mobilního telefonu. Odběratel, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: název společnosti, jméno a příjmení uživatele e-knih, jeho platná e-mailová adresa, adresa sídla společnosti, IČO, DIČ a číslo mobilního telefonu uživatele (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.2 Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely identifikace odběratele týkající se zabezpečení proti kopírování, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení dodavatelem.

7.3 Odběratel, resp. Uživatel jsou povinni své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě, a jsou povinni bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

7.4 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.5 Odběratel i uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu dodavatele (kromě údajů potřebných pro vystavení daňového dokladu a pro přidělení přístupového jména a hesla).

7.6 Odběratel i uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu odběratele.

8. Užívání webu

8.1 Snaha o prolomení nebo obcházení technických prostředků ochrany práv jednotlivých e-knih je dle ustanovení § 43 odst. 1 autorského zákona zásahem do autorského práva.

8.2 Uživatel či jiná osoba využívající e-knihy prostřednictvím tohoto webu není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dodavatele k užití textů chráněných autorským právem.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Jsou-li některá ustanovení těchto podmínek neplatná nebo neúčinná, nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.2 Odběratel i uživatel jsou povinni se seznámit s těmito podmínkami při objednávce e-knih a jsou povinni se jimi řídit. Při jejich porušení má dodavatel právo zrušit uživatelský účet uživatele.

Smluvní podmínky pro iiSEL®

1. Přidělené přístupové heslo k iiSEL® bude aktivní po dobu 12 měsíců ode dne přidělení. V průběhu tohoto období si vyhrazujeme z bezpečnostních důvodů právo toto heslo změnit, o čemž budeme jeho uživatele včas informovat.

2. Přístupové heslo k iiSEL® obsahuje i dobu jeho platnosti. Pokud si zákazník jeho platnost neprodlouží o další rok opět uhrazením příslušného poplatku, po uplynutí jeho platnosti bude přístup pomocí tohoto hesla automaticky znemožněn.

3. Pokud bude zjištěno, že majitel přístupového hesla k iiSEL® ho poskytl jiné osobě, bude mu přístup zrušen bez nároku na vrácení poplatku.

4. Uživatelem se rozumí konkrétní osoba, tzn. že v případě, pokud bude kterýkoliv objednatel žádat o přístup pro více než 1 osobu (např. více zaměstnanců), bude mít příslušný počet uživatelů.

5. Každý uživatel má svá vlastní přístupová práva (ochranné prvky) pro přístup k iiSEL®.

6. Právo přístupu k iiSEL® je poskytnuto pouze zákazníkům, kteří uhradili příslušný poplatek.

7. Přístup k iiSEL® je chráněn ochrannými prvky, kterými jsou:
a) pro zákazníky, kteří nemají pevnou IP adresu:

 • e-mail uživatele registrovaný v databázi poskytovatele, jako přístupové jméno,
 • alfanumerický znak, v němž mohou být rozlišena velká a malá písmena, který obdrží na svůj e-mail registrovaný v databázi poskytovatele (ten je stejný po celou dobu, kdy má uživatel uhrazen příslušný poplatek), jako přístupové heslo,
 • kód ve formě SMS přijatý na mobilní telefon uživatele, jehož číslo je registrováno v databázi poskytovatele, přičemž tento kód je při každém přihlášení jiný, jako přístupový kód.

b) pro zákazníky, kteří mají pevnou IP adresu:

 • e-mail uživatele registrovaný v databázi poskytovatele, jako přístupové jméno,
 • alfanumerický znak, v němž mohou být rozlišena velká a malá písmena, který obdrží na svůj e-mail registrovaný v databázi poskytovatele (ten je stejný po celou dobu, kdy má uživatel uhrazen příslušný poplatek), jako přístupové heslo,

8. Přístupové heslo bude po uhrazení příslušného poplatku a registraci údajů o uživateli v databázi poskytovatele zasláno na jeho e-mail. Dotaz na případně zapomenuté heslo je nutné směřovat na adresu administrátora.

9. Bude-li se chtít uživatel přihlásit do iiSEL®, zapíše požadované přístupové parametry do políčka „Rychlé přihlášení“ v horní části pravého sloupce úvodní stránky www.in-el.cz nebo www.iisel.com takto:
a) uživatelé, kteří nemají pevnou IP adresu, z kteréhokoliv počítače:

 • svůj e-mail do řádku přístupové jméno,
 • alfanumerický znak, který obdrží na svůj e-mail do řádku přístupové heslo,
 • po kliknutí na řádek „Zaslat SMS“ kód, který obdrží formou SMS na mobilní telefon registrovaný v databázi poskytovatele, do řádku přístupový kód,

b) uživatelé, kteří mají pevnou IP adresu, pouze z počítače s touto pevnou IP adresou:

 • svůj e-mail do řádku přístupové jméno,
 • alfanumerický znak, který obdrží na svůj e-mail do řádku přístupové heslo,

10. Přístupová práva (ochranné prvky) k iiSEL® přiděluje a databázi uživatelů udržuje v aktuálním stavu administrátor poskytovatele ( administrator@in-el.cz) (dále jen „administrátor). Při porušení těchto smluvních podmínek uživatelem je administrátor povinen odebrat mu přístupová práva.

11. Uživatel nesmí provádět žádné kroky směřující k odstranění ochranných prvků. Ochranné prvky je povinen uchovávat bezpečným způsobem a nesmí je předat jiné osobě.

12. Pro přístup do systému nelze používat e-mailové adresy používané více osobami. Adresy obecné, jako například info@, konstrukce@, nakup@, zpravidla používá více osob, což nelze v systému připustit. Naopak nutné jsou adresy konkrétní a jedinečné, např. f.vonasek@, vankjiri@, ing.hruby@ apod.

13. Pro přístup je nutné povolit ve Vašem internetovém prohlížeči ukládání cookies, stačí povolit ukládání cookies na úrovni relace.

Potvrzujeme, že jsme s těmito Smluvními podmínkami prokazatelně seznámili všechny uživatele, budeme je respektovat a zavazujeme se je dodržovat. Jsme si vědomi, že při jakémkoliv jejich porušení nám bude odebrána možnost přístupu do systému, a to bez nároku na vrácení příslušného poplatku.