search

15. Světelná technika v praxi

275,00 Kč

Svazek 15 - Světelná technika v praxi - rok vydání 1999

Počet

Příručku Světelná technika v praxi jsme vydali v roce 1999.

V oblasti světelné techniky a osvětlování došlo v devadesátých letech minulého století k významnému posunu jak u světelných zdrojů a svítidel, tak i v nových pohledech na význam osvětlení pro všechny druhy lidské činnosti.

Cílem této příručky je přístupnou formou seznámit čtenáře se základy světelné techniky, uvést přehled v době jejího vydání nejmodernějších zdrojů, svítidel a v řadě praktických příkladů naznačit jejich použití v praxi. V příručce je uvedena i problematika hospodárnosti osvětlovacích soustav z hlediska jejich provozu a údržby i ekonomické hodnocení osvětlovacích soustav.

Úvod a první dvě kapitoly autor věnuje historii osvětlování, základním pojmům a veličinám světelné techniky, anatomii zrakového systému a teorii vidění.

Další kapitola je věnována světelným zdrojům: od principu přeměny elektrické energie na energii světelnou po popis jednotlivých druhů světelných zdrojů (mimo světelných diod, jejichž praktické využití bylo v době vydání této příručky tak říkajíc „v plenkách“).

Na tuto kapitolu navazuje kapitola o svítidlech, jejich obecných funkcích, světelně technických, elektrických a aplikačních vlastnostech, účinnosti a zásadách pro jejich volbu.

Návrhem osvětlovacích soustav se zabývá další kapitola. Od vstupních nároků až po požadavky na světelně technický projekt.

V dalších kapitolách jsou uvedeny praktické aplikace pro osvětlování vnitřních prostorů (kanceláří, škol, bytů, zdravotnických zařízení a obchodů) a pro osvětlování venkovních prostorů (místních komunikací, silnic a dálnic, křižovatek a přechodů, komunikací pro pěší a cyklistickou dopravu, tunelů, podjezdů, podchodů a mostů, náměstí a obytných zón, zastávek městské hromadné dopravy, parkovišť, významných budov, architektonických památek a výtvarných děl a parků, zahrad a pěších zón).

Biologickým účinkům optického záření je věnována další kapitola. Jsou zde uvedeny účinky ultrafialového, viditelného a infračerveného záření.

Samostatná kapitola se zabývá světelně technickým měřením.

Poslední dvě kapitoly jsou věnovány, jak již bylo uvedeno výše, problematice hospodárnosti osvětlovacích soustav z hlediska jejich provozu a údržby a ekonomickému hodnocení osvětlovacích soustav.

Rozsáhlé přílohy jsou věnovány jednak dvěma významným firmám v tomto oboru, jednak rozsáhlému soupisu související literatury a katalogů, z nichž autor čerpal a také publikacím CIE i přehledu základních českých technických norem platným v době vydání této příručky.

Od roku 1999, kdy byla tato kniha vydána, prošla světelná technika bouřlivým vývojem, a to ve všech směrech. Přesto je dobrým základem pro pochopení všech souvislostí týkajících se této velmi důležité oblasti elektrotechniky.

Příručka je určena jak těm, kdo se teprve seznamují se základy světelné techniky, tak i zkušeným světelným technikům, architektům, projektantům, montážníkům, revizním technikům a údržbářům.

15E

Parametry

Autor
Doc. Ing. Jiří Plch, CSc.
Formát
PDF
Počet stran
186 stran
Obsah
87 obrázků, 53 tabulek a 3 přílohy