33.02.98 Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně odpojením od zdroje
search
  • 33.02.98 Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně odpojením od zdroje

33.02.98 Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně odpojením od zdroje

42,00 Kč

37,50 Kč bez DPH

dle ČSN 33 2000-4-41 + Změna 1/2011

Doporučení ESČ 33.02.98

Počet

Od 1. 2. 1996 byla plně nahrazena ČSN 34 1010 novými normami řady ČSN 33 2000. Za dobu platnosti ČSN 34 1010 si řada elektrotechniků, zejména revizních techniků, vypracovala tabulkové přehledy maximálně přípustných hodnot impedancí smyček k jednotlivým jisticím prvkům. Ovšem podle ČSN 33 2000-4-41 jsou již tyto přehledy nepoužitelné.
Doporučení ESČ 33.01.96 udvedlo hodnoty vypínacích proudů Ia různých druhů jisticích prvků různých charakteristik (B, C, D, L, U) pro různé doby odpojení a k nim přiřazené hodnoty impedance smyčky Zs, impedancí ochranného vodiče ZPE a odporů uzemnění neživých částí RA tak, aby byly splněny podmínky samočinného odpojení od zdroje v sítích TN (Ia, Zs a ZPE), TT (Ia a RA) a IT stanovených v článku 413 ČSN 33 2000-4-41.
Mezitím, od vydání předchozího doporučení, však došlo ještě k další změně. Přístup mezinárodní ani naší normalizace k principu ochrany samočinným odpojením se sice nezměnil, změnil se však přístup k určování impedance smyčky. Podle původního názoru respektovaného předchozím doporučením i národní přílohou ČSN 33 2000-6-61 pro revize elektrických zařízení se totiž nerespektovalo oteplení vodičů, a tím ani zvýšení impedance smyčky v důsledku průchodu provozního i poruchového proudu. Dnes se již v nových mezinárodních i našich normách (ČSN IEC 1200-5-53 i v připravované změně ČSN 33 2000-4-41) s tímto vlivem i s vlivem impedance napájecí sítě uvažuje. Zejména tato změna je respektována v novém předpisu ESČ, který nahradí původní doporučení. V další části jsou uvedeny informativní hodnoty impedancí kabelů a vodičů (upravené již podle nových poznatků) a transformátorů 22/0,4 kV, na základě kterých může již projektant elektrického zařízení posoudit, zda budou splněny podmínky, jež stanoví ČSN 33 2000-4-41 pro ochranu odpojením od zdroje, nebo zda bude potřebné navrhnout jiná ochranná opatření (např. proudový chránič).
V příloze doporučení je uveden tabulkový přehled hodnot impedancí smyček Zs pro proudy Ia od 1 do 2 500 A (které zajišťují samočinné působení ochranného jisticího prvku ve stanoveném čase) pro sítě TN se jmenovitým napětím 230 V. Tyto hodnoty umožní posoudit splnění podmínek pro ochranu odpojením od zdroje s ohledem na hodnoty Ia, jež uvádějí výrobci jisticích prvků pro své výrobky. Nově budou do předpisu, který nahradí dřívější doporučení, doplněny maximální délky nejpoužívanějších kabelů a vodičů s nejběžnějším jištěním, u kterých je ještě zaručeno, že vyhovují požadavkům nových předpisových norem. Nový předpis bude praktickou pomůckou nejen pro revizní techniky a provozní elektrikáře, ale i pro projektanty elektrických zařízení. Pro ně budou nové poznatky zvláště důležité při projektování nových instalací.

Změna 1 – 1/2011, kterou se splatností od 1. 1. 2011 nahrazuje kapitola IV „Ochrana odpojením od zdroje – sítě TT“
V roce 2007 bylo vydáno podstatně revidované znění ČSN 33 2000-4-41. Kromě jiných změn se revize dotkla také automatického odpojení od zdroje, a to především v sítích TT. I když tyto sítě nejsou v ČR tak frekventované jako v některých jiných zemích EU, může být použití těchto sítí v některých případech výhodné, jinde, kde jsou distribuční sítě provedeny jako sítě TT, je zapotřebí, aby při rekonstrukcích nebo připojování nových objektů byly respektovány již podmínky ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007.
Pokud se týká automatického odpojení v síti TT při použití proudového chrániče, zůstává podmínka automatického odpojení v principu stejná jako v předchozím vydání normy. Pokud na odporu uzemnění zařízení vznikne průchodem poruchového proudu napětí větší nebo rovné 50 V, musí být toto zařízení proudovým chráničem odpojeno. Jenom se nově v případech, kdy je třeba zajistit rychlé odpojení, vyžaduje nedosazovat do vzorce pro odpojení jmenovitý proud chrániče, ale až jeho pětinásobek.
Pokud se týká automatického odpojení v síti TT při použití klasických jisticích prvků, uvažuje se obdobně jako v případě sítí TN, že smyčka poruchového proudu (obsahující zdroj, vodič vedení k místu poruchy, ochranný vodič mezi neživou částí a zemí a součet odporů uzemnění chráněného zařízení či chráněné instalace a uzemnění zdroje) musí být tak malá, aby proud poruchy mezi živou a neživou částí vyvolal včasnou funkci jisticího prvku předřazeného místu s poruchou.
Pro uvedené případy jsou vypracovány příslušné tabulky:
a) pro použití proudových chráničů tabulka odporu zemniče (s ochranným vodičem) pro jednotlivé typy a použití proudových chráničů,
b) pro použití klasických jisticích prvků (pojistek, jističů) tabulka vybavovacích proudů a k nim přiřazených impedancí smyčky poruchového proudu.

Obsah

I. Všeobecně

II. Základní podmínky

III. Ochrana odpojením od zdroje - sítě TN (ochrana nulováním)

IV. Ochrana odpojením od zdroje - sítě TT (ochrana zemněním v soustavách s uzemněným nulovým bodem - uzlem)

V. Ochrana odpojením od zdroje - sítě IT (ochrana zemněním v soustavách s izolovaným nulovým bodem - uzlem)

VI. Zs - impedance poruchové smyčky

VII. Závěr

Příloha I. Tabulka hodnot Zs pro sítě TN s Uo = 230 V

Příoha II. Maximální délky vedení (obvodů) určené pro projektovou přípravu tak, aby vyhovovaly podmínkám pro impedanci smyčky v obvodech TN

33.02.98