EP ESČ 00.01.12 První pomoc při úrazu elektrickou energií
search
  • EP ESČ 00.01.12 První pomoc při úrazu elektrickou energií

EP ESČ 00.01.12 První pomoc při úrazu elektrickou energií

54,00 Kč

48,21 Kč bez DPH

Elektrotechnická pravidla ESČ

Počet

V roce 1986 byla bez náhrady zrušena ČSN 34 3500 První pomoc při úrazech elektřinou. Tím vznikla mezera v odborných pokynech pro poskytování první pomoci při úrazech elektrickou energií. Proto byl v roce 1994 vydán předpis ESČ řešící problematiku poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem. I když tento předpis byl v době svého vydání na úrovni tehdejších evropských předpisů, byl již v poslední době z hlediska nejnovějších poznatků pro poskytování první pomoci, a to nejen první pomoci při úrazu elektrickým proudem, zastaralý. Proto byl zrevidován a vydán jako Elektrotechnická pravidla EP ESČ č. 00.01.12 s platností od 1. 11. 2012. Zároveň byl zrušen Předpis ESČ č. 00.02.94, a to ke stejnému datu.

Nová Elektrotechnická pravidla ESČ tak opět umožňují plnit ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 194/2022 Sb., která stanoví jako neopomenutelnou součást školení a zkoušek z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice prokázání teoretických a praktických znalostí o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.

V novém dokumentu jsou vypuštěny zastaralé metody umělého dýchání a je v něm zdůrazněna metoda masáže srdce, jež je zároveň účinná i jako masáž hrudníku napomáhající výměně kyslíku v plicích a nahrazující do značné míry klasicky prováděné umělé dýchání. Podstatnou změnou proti dříve uplatňované praxi je zavedení kategorií úrazů elektrickou energií, které se člení na úrazy elektrickým výbojem a úrazy elektrickým proudem. Z praktických zkušeností jsou rovněž, odlišně oproti dosavadním zvyklostem, odvozeny pokyny pro rychlejší frekvenci srdeční masáže.

V dokumentu jsou podrobně popsány postupy záchranných prací při úrazu elektrickou energií.

Dokument je doplněn přílohami s postupy poskytování první pomoci při zástavě srdce, při obnově dýchání a s dalšími přednostními úkony. Samostatná příloha je věnována obrázkům, jež názorně představují nejzávažnější fáze poskytování první pomoci.

Obsah

1. VŠEOBECNĚ

2. ZÁSADY PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ

2.1 Obecně platná povinnost poskytnutí pomoci

2.2 Povinnosti zaměstnavatelů

2.3 Povinnosti zaměstnanců

2.4 Povinnosti samostatně podnikajících fyzických osob, které nikoho nezaměstnávají

3. POSTUP ZÁCHRANNÝCH PRACÍ

4. VYPROŠTĚNÍ POSTIŽENÉHO

4.1 Vyhodnocení příčin úrazu pro správný postup vyprošťování

4.1.1 Úraz elektrickým výbojem

4.1.2 Úraz elektrickým proudem (střídavým i stejnosměrným)

4.2 Vypnutí přívodu elektrického proudu

4.3 Odtažení postiženého z dosahu elektrického proudu

4.4 Odsunutí zdroje úrazu z dosahu postiženého

4.5 Přerušení přívodu elektrického proudu

5. PŘIVOLÁNÍ ODBORNÉ ZDRAVOTNICKÉ POMOCI

5.1 Záchrannou službu je třeba přivolat

5.2 Při přivolání záchranné služby je třeba podat informace

5.3 Je třeba zajistit

5.4 Informace posádce rychlé zdravotnické pomoci

6. POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI

6.1 Obecné zásady při poskytování první pomoci bez ohledu na příčinu úrazu

6.1.1 Vědomí je zachováno

6.1.2 Postižený je v bezvědomí, dostatečně dýchá a má dobře hmatný tep

6.1.3 Uložení do stabilizované (zotavovací) polohy na boku

6.1.4 Postižený nedýchá nebo dýchá nedostatečně a je v bezvědomí

6.2 Základní zásady při poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem

6.2.1 Úrazy elektrickou energií

6.2.1.1 Úraz elektrickým výbojem

6.2.1.2 Úraz střídavým elektrickým proudem

6.2.1.3 Úraz stejnosměrným proudem

6.2.2 Postup při poskytování první pomoci po úrazu elektrickým výbojem nebo po vyproštění postiženého ze styku s elektrickým proudem

6.2.2.1 Zjistíme zdravotní stav postiženého podle důležitých příznaků

6.2.2.2 Při poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem se v prvé řadě provádí základní neodkladné resuscitace

7. VYŠETŘENÍ PŘÍČIN ÚRAZU

8. ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

8.1 Příčina úrazu byla na straně pracovníka v souvislosti s jeho momentální indispozicí

8.2 Příčinou úrazu byla nesprávná organizace práce

8.3 Příčinou úrazu byla vada zařízení

PŘÍLOHA A: Nepřímá srdeční masáž

A.1 Úvod

A.2 KPR malých dětí

A.3 Kontrola účinnosti

PŘÍLOHA B: Zásady, které je třeba dodržet při poskytování umělého dýchání

B.1 Uvolnění dýchacích cest a udržení jejich průchodnosti

B.2 Umělé dýchání

B.2.1 Umělé dýchání z plic do plic bez pomůcek

B.2.2 Umělé dýchání s pomůckami

B.2.3 Náhradní (alternativní) metody umělého dýchání

B.2.4 Známky obnoveného spontánního dýchání

PŘÍLOHA C: Další přednostní úkony a výkony první pomoci

PŘÍLOHA D

00.01.12T

Ke stažení

Ukázka knihy: První pomoc

EP ESČ 00.01.12 - První pomoc při úrazu elektrickou energií

Ke stažení (1.37M)