• Pouze online
Roční předplatné e-knih
search
  • Roční předplatné e-knih

Roční předplatné e-knih

1 730,00 Kč

1 572,73 Kč bez DPH

Roční poplatek za předplatné e-knih - v rámci předplatného za roční poplatek máte možnost si kdykoliv stáhnout v následujících 12 měsících od aktivace přístupu kteroukoliv e-knihu, která je momentálně k dispozici, ale též e-knihy, které budou vydány v době platnosti předplatného (každý rok vydáváme 3 až 5 nových nebo starších – aktualizovaných příruček).

Počet

Licenční a obchodní podmínky pro e-knihy

LICENČNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-KNIHY

1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto Licenční a obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) společnosti IN-EL, spol. s r. o. (dále jen „dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran („dodavatel“ a „odběratel“) vznikající v souvislosti s prodejem e-knih dodavatelem na tomto webu (dále jen „služba“). Podmínky dále upravují práva a povinnosti vznikající při prodeji e-knih a další související vztahy.
1.2 Odběratelem, tj. účastníkem smluvního vztahu o poskytování služby popsané v čl. 2 odst. 2.1, může být fyzická nebo právnická osoba, uživatelem je pak konkrétní osoba odběratele, která si bude stahovat e-knihy a používat je. Odběratel i uživatel mohou být tatáž osoba.
1.3 Znění těchto podmínek může dodavatel měnit či doplňovat bez předchozího upozornění odběratele.

2. Vysvětlení základních pojmů
2.1 Službou se pro účely těchto podmínek rozumí zpoplatněná služba dodavatele spočívající ve zpřístupnění e-knih (viz odst. 2.2) uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání e-knih uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto podmínkách.
2.2 E-knihou se pro účely těchto podmínek rozumí dodavatelem zpřístupněná e-kniha uživateli prostřednictvím tohoto webu, a to ve formátu Adobe PDF (jednak pro čtečky, jednak pro počítače).
2.3 Stahováním (download) se pro účely těchto podmínek rozumí pořízení trvalého nebo dočasného datového souboru s e-knihou uživatelem na základě jeho objednávky.

3. Uživatelský účet a nákup e-knih
3.1 Odběratel, resp. každý uživatel e-knih se při prvním nákupu zaregistruje na tomto webu. Plná identifikace uživatele (jméno, případně název firmy a adresa) budou vtisknuty do každé e-knihy, kterou odběratel zaplatí. Proto každý uživatel musí mít svůj uživatelský účet a tedy musí si e-knihy, případně roční předplatné e-knih objednat samostatnou objednávkou i když se jedná o pracovníka nebo pracovníky odběratele.
3.2 Při registraci je odběratel, resp. uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje je odběratel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
3.3 Přístup k e-knihám je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatelským jménem je e-mail uživatele a heslem numerický znak generovaný software dodavatele, oba údaje jsou shodné s údaji pro vstup do obchodu. Odběratel i uživatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k tomuto přístupu. Dodavatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti odběratelem. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.
3.4 Dodavatel může uživateli zrušit přístup k e-knihám, pokud odběratel nebo uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek. Zejména se jedná o případy porušení autorského práva při zveřejňování e-knih na jiných internetových úložištích.

4. Smluvní vztahy
4.1 Uživatel je oprávněn kromě stažení e-knih také zhotovit si další kopii e-knihy pro svou osobní potřebu. Uživatel bere na vědomí, že právní podmínky služby pro e-knihy a rozsah užití e-knihy jsou technicky omezeny.
4.2 Kromě oprávnění k osobnímu využití e-knih není Uživatel oprávněn e-knihy užít jiným způsobem. Uživatel není oprávněn e-knihy měnit, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat.
4.3 Uživatel není oprávněn měnit datový formát, ve kterém jsou mu e-knihy poskytnuty.
4.4 Uživatel není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv. Jejich obcházení je zásahem do autorského práva.

5. Ceny a platební podmínky
5.1 Na tomto webu je seznam e-knih nabízených dodavatelem včetně jejich cen.
5.2 Ceny jsou uvedeny buď u každé e-knihy jednotlivě, nebo jako roční předplatné (paušál). V případě ročního paušálu bude mít uživatel možnost si všechny vydané e-knihy stahovat 12 měsíců od aktivace této služby. V případě objednání jednotlivých e-knih bude mít uživatel možnost stáhnout si je do 3 měsíců od aktivace. Platba je možná zálohovou fakturou, která bude zaslána e-mailem odběrateli nebo v hotovosti. DPH je 21 %.
5.3 Dodavatel vystaví odběrateli daňový doklad na částku, kterou odběratel zaplatí za zakoupené e-knihy nebo za roční předplatné (paušál).
5.4 Daňový doklad bude zaslán poštou.

6. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran
6.1 Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící tento web jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv dodavatel.
6.2 Uživatel není oprávněn při využívání služeb tohoto webu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz tohoto webu.
6.3 Uživatel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti tohoto webu či uživatelského účtu nebo v důsledku užití tohoto webu či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.
6.4 Dodavatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě odběratele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení odběratele, za stav jeho programového vybavení a za případné zásahy třetích osob do jeho programového vybavení.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
7.1 Odběratel, který je fyzickou osobou, souhlasí s poskytnutím těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, platná e-mailová adresa a číslo jeho mobilního telefonu. Odběratel, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: název společnosti, jméno a příjmení uživatele e-knih, jeho platná e-mailová adresa, adresa sídla společnosti, IČO, DIČ a číslo mobilního telefonu uživatele (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
7.2 Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely identifikace odběratele týkající se zabezpečení proti kopírování, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení dodavatelem.
7.3 Odběratel, resp. Uživatel jsou povinni své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě, a jsou povinni bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.
7.4 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7.5 Odběratel i uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu dodavatele (kromě údajů potřebných pro vystavení daňového dokladu a pro přidělení přístupového jména a hesla).
7.6 Odběratel i uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu odběratele.

8. Užívání webu
8.1 Snaha o prolomení nebo obcházení technických prostředků ochrany práv jednotlivých e-knih je dle ustanovení § 43 odst. 1 autorského zákona zásahem do autorského práva.
8.2 Uživatel či jiná osoba využívající e-knihy prostřednictvím tohoto webu není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dodavatele k užití textů chráněných autorským právem.

9. Závěrečná ustanovení
9.1 Jsou-li některá ustanovení těchto podmínek neplatná nebo neúčinná, nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
9.2 Odběratel i uživatel jsou povinni se seznámit s těmito podmínkami při objednávce e-knih a jsou povinni se jimi řídit. Při jejich porušení má dodavatel právo zrušit uživatelský účet uživatele.

EK12