Úvodní strana E-knihy/Odborné příručky | Literatura tištěná/Odborné příručky 103. Prozatímní a dočasná elektrická zařízení (rok vydání 2017)

103. Prozatímní a dočasná elektrická zařízení (rok vydání 2017)

103. Prozatímní a dočasná elektrická zařízení (rok vydání 2017)

Prozatímní elektrická zařízení jsou zmiňována již v Předpisech ESČ 1950 v části X. Hlava H „Zařízení s odbornou obsluhou a provisorní“. Prozatímním (provisorním) zařízením je věnována v Předpisech část od § 10 750 do § 10 773 v Hlavě H. Z nadpisu, kde je sice provisorní uvedeno v závorce, se patrně dochovalo dodnes někdy používané označení těchto zařízení jako provizorních.

Pro prozatímní elektrická zařízení platila po poměrně dlouhou dobu ČSN 34 1090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení z roku 1976 (schválená 1973), která nahradila stejnou normu z roku 1961. Normalizace v elektrotechnice doznala celou řadu změn, zejména v období devadesátých let minulého století, kdy byly přejímány normy souboru ČSN 33 2000. Změnil se způsob posuzování bezpečnosti technických zařízení a u technických norem je realizován postup sjednocení s požadavky mezinárodních a evropských norem. Proto došlo k revizi normy a byla vydána jako ČSN 34 1090 ed. 2:2011 Elektrické instalace nízkého napětí – Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení. S prozatímním zařízením souvisí ČSN 33 2000-7-704 ed. 2, ČSN 33 2000-7-711, ČSN 33 2000-7-740 a TNI 33 2000-7-711.

Proti předchozí normě byla nová norma uvedena do souladu s platnými předpisy a normami, byly vypuštěny všechny přílohy a byl změněn název normy. Jsou stanoveny další požadavky s ohledem na bezpečnost osob a zařízení v souvislosti s hospodárným řešením. ČSN 34 1090 ed. 2 platí pro prozatímní elektrická zařízení:

a) na staveništích a demolicích,

b) v průmyslových a výrobních závodech, na výzkumných, vývojových a obdobných pracovištích,

c) na výstavách a kulturních akcích,

d) na dočasných stavbách (např. pro stavby zábavních zařízení, přehlídky) a stáncích,

e) pro natáčení filmů a televizních přenosů.

V publikaci jsou rozvedeny požadavky na jednotlivá prozatímní zařízení a návaznost na ustanovení dalších souvisejících norem a další legislativy k bezpečnosti elektrických zařízení a odstraňování provozních rizik. Je připomenut postup pro zřizování, provoz, údržbu a kontrolu prozatímních zařízení v souladu s požadavky technických norem.

Prozatímní zařízení mají být zřizována podle platné dokumentace a mají je provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací. Jde o naplnění požadavků dosud platné vyhlášky č. 50/1978 Sb., kdy je třeba zajistit provádění prací na elektrických prozatímních zařízeních osobami s předepsanou odbornou způsobilostí. Proto by zřizování, údržba a provoz prozatímních elektrických zařízení měly být svěřovány opravdu jen do péče kvalifikovaných pracovníků. Prvotním by mělo být dodržování normy, ale také dalších předpisů vztahujících se k technickým zařízením. V textu jsou zmíněny i některé nedostatky jako opomenutí, spěch, nedbalost či přehlížení důležitých ustanovení bezpečnostního charakteru.

Příručka je určena elektrotechnikům, kteří řeší projekty, montáž, revize, údržbu a opravy prozatímních elektrických zařízení a zařízení s nimi souvisejícími.

103E. Prozatímní a dočasná elektrická zařízení (rok vydání 2017)170,00 Kč
Číslo: 103E140,50 Kč bez DPH
103. Prozatímní a dočasná elektrická zařízení (rok vydání 2017)220,00 Kč
Číslo: 103200,00 Kč bez DPH

Popis

JUDr. Zbyněk Urban

Svazek 103, základní edice ELEKTRO

Formát: A5, 127 stran, 24 obrázků, 7 tabulek a 1 příloha

ISBN 978-80-87942-30-7

ISBN pdf 978-80-87942-31-4

ISBN pdf pro čtečky 978-80-87942-32-1

Obsah

1. NĚCO MÁLO SLOV ÚVODEM

1.1 Vývoj technických norem pro prozatímní zařízení

 

2. ÚVOD K PROBLEMATICE

2.1 K prozatímním zařízením

2.2 Praktické využití prozatímních zařízení

2.3  České technické normy a prozatímní zařízení

2.4 Zákon o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády

 

3. NOVÁ NORMA ČSN 34 1090 ed. 2 A ZMĚNY NORMY

3.1 Členění ČSN 34 1090 ed. 2

3.2  Základní ustanovení normy ČSN 34 1090 ed. 2

3.3 Pojízdné nebo přepravitelné jednotky

 

4. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

4.1 Porovnání požadavků ČSN 34 1090 ed. 2 s předchozím vydáním

4.2 Ochrana před úrazem v současných normách

4.3 Ochrana před úrazem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 u PEZ

 

5. PEZ A VYHLÁŠKA Č. 48/1982 Sb.

 

6. PŘIPOJOVÁNÍ POHYBLIVÝCH PŘÍVODŮ A ŠŇŮROVÝCH VEDENÍ

 

7. PROZATÍMNÍ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NA STAVENIŠTÍCH A DEMOLICÍCH

7.1 Rozsah platnosti ČSN 33 2000-7-704 ed. 2

7.2 Silnoproudá zařízení staveniště

7.3 Připojení a napájení staveniště

7.4 Elektrické přípojky

7.5 Vypínání zařízení v době mimo provoz

7.6 Rozvodnice, vypínání a jištění

7.7 Provedení zařízení staveniště

7.8 Napájení staveniště z náhradního zdroje

7.9 Elektrická vedení na staveništi

7.10 Napájení pohyblivými přívody

7.11 Ochrana před úrazem na staveništi

7.12 Osvětlení staveniště

7.13 Rozváděče a rozvodnice

7.14 Hlavní vypínač – spínač zařízení

7.15 Přechodné připojování budov na vedení PEZ

7.16 Ochrana před atmosférickou elektřinou

 

8. PROZATÍMNÍ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ V PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTECH

 

9. PROZATÍMNÍ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NA VÝSTAVÁCH, POUTÍCH A PODOBNÝCH ZÁBAVNÍCH PODNICÍCH

9.1 K některým ustanovením ČSN 33 2000-7-711

9.2 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti

9.3 Objekty výstav, přehlídek a stánků

9.4 Výběr a stavba PEZ na výstavách, přehlídkách a stáncích

9.5 Světelné obvody na výstavách, přehlídkách a u stánků

 

10. DOČASNÁ ELEKTRICKÁ INSTALACE PRO STAVBY ZÁBAVNÍCH ZAŘÍZENÍ A STÁNKŮ V LUNAPARCÍCH, ZÁBAVNÍCH PARCÍCH A CIRKUSECH

10.1 Výběr a stavba elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-7-740

10.2 Světelné instalace

 

11. PEZ PRO VÝROBU FILMOVÝCH NEBO TELEVIZNÍCH POŘADŮ

11.1 Zřizování PEZ pro filmování a televizní přenosy

 

12. VNĚJŠÍ VLIVY U PEZ A JEJICH URČOVÁNÍ

12.1 Třídění vnějších vlivů

12.2 Vnější vlivy pro PEZ na staveništích a demolicích

12.2.1 Vnější vlivy venkovního staveniště

12.2.2 Vnější vlivy vnitřního staveniště

12.3 Vnější vlivy PEZ v průmyslových objektech

12.4 Vnější vlivy pro PEZ na výstavách, poutích a podobných zábavních podnicích

 

13. REVIZE A ZKOUŠKY PEZ

13.1 Revize a kontroly spotřebičů během používání

 

14. NĚKTERÉ NORMY SOUVISEJÍCÍ S PROBLEMATIKOU PEZ

14.1 Pojízdné nebo přepravitelné jednotky

14.2 Pohyblivé přívody a šňůrová vedení

14.3 Elektrická zařízení na hořlavých podkladech

14.4 Ochrana před bleskem

14.5 Požadavky bezpečnosti práce u PEZ podle zákoníku práce

 

15. NĚKOLIK ÚDAJŮ K LEGISLATIVĚ

 

16. NEDOSTATKY U PROVOZOVANÝCH PEZ

16.1 Několika slovy k PEZ stavenišť

16.2 Několik slov k PEZ v průmyslových provozech

16.3 Problémy PEZ na výstavách, přehlídkách a zábavních podnicích

16.4 Problémy PEZ pro filmování a televizní přenosy

 

17. PRVNÍ POMOC

17.1 Základní neodkladná resuscitace dospělých i dětí pro laické zachránce

 

18. ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH SILOVÝCH ZAŘÍZENÍ PODLE NAPĚTÍ

18.1 Třídy ochrany zařízení

 

19. ZÁVĚR

PŘÍLOHA: CITOVANÉ TECHNICKÉ NORMY A LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY

Inzerenti

FINDER
Elplast
MSE
UNIT 

Odborné časopisy

ELEKTRO
ELEKTROINSTALATÉR
Elektrotechnika v praxi
Elektrika.tv
Elektroprůmysl

Čtenářská recenze
Recenzi je možné vložit pouze po přihlášení


(nezobrazuje se, slouží pro zaslání odpovědi)

(nezobrazuje se)