ÚvodníEdiční řady

Ediční řady

ODBORNÉ PŘÍRUČKY

EDICE ELEKTRO
Jedná se o základní ediční řadu. Příručky jsou určeny nejširší elektrotechnické veřejnosti. Tématicky jsou zaměřeny především na ty oblasti silnoproudé elektrotechniky, kde dochází v souvislosti s vydáváním nových technických norem a předpisů a s novými poznatky a postupy k největším změnám proti stávajícímu stavu. Jsou určeny elektrotechnikům v nejrůznějších oborech, projekčním, montážním, výrobním i revizním firmám jako pomůcka pro jejich činnost i pro přípravu jejich odborných pracovníků ke zkouškám a přezkoušení podle vyhlášky č. 50/78 Sb., případně pro přípravu k certifikaci.

EDICE DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA
Příručky z této ediční řady jsou určeny zejména pro praktickou výuku elektrotechnických předmětů v odborných učilištích, na středních průmyslových školách, integrovaných středních školách, v centrech odborné přípravy a vyšších odborných školách.

NORMATIVNÍ DOKUMENTY ESČ

Normativní dokumenty Elektrotechnického svazu českého (dále jen „ND ESČ") jsou technické návody, jimiž se upravují řešení některých oblastí týkajících se projekce, montáží, oprav, údržby a revizí elektrických zařízení, jež svými ustanoveními technické normy, příp. jiné předpisy neupravují vůbec nebo jen zčásti, nebo se jimi komentují některá ustanovení českých technických norem (ČSN). Texty návrhů ND ESČ procházejí připomínkovým řízením, v rámci kterého jsou konzultovány s pracovníky ÚNMZ, SÚIP, příp. s pracovníky jiných institucí, jejichž předmětu činnosti se příslušné téma dotýká. Konečné znění každého ND ESČ podléhá schválení těchto institucí. Stejně jako české technické normy (ve smyslu zákona o technických požadavcích na výrobky), jsou i ND ESČ nezávazné.

TISKOPISY TYPOVÝCH PROTOKOLŮ

V současné době je k dispozici pouze jeden tiskopis. Jeho cílem je usnadnit práci při provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí nebo prodlužovacích přívodů podle ČSN 33 1600 ed. 2:2009.