Úvodní strana E-knihy/Odborné příručky | Literatura tištěná/Odborné příručky 96. Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech (třetí – aktualizované vydání) (rok vydání 10/2014)

96. Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech (třetí – aktualizované vydání) (rok vydání 10/2014)

96. Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech (třetí – aktualizované vydání) (rok vydání 10/2014)

Třetí aktualizované vydání této příručky podává odpovědi na otázky, jak postupovat při hodnocení stávajícího stavu, přípravě a provedení regenerace elektrických rozvodů v bytových objektech postavených panelovou technologií. K tomuto dodává i přehled hlavních typů panelových bytových domů stavěných na území ČR včetně způsobu provedení původní elektroinstalace. Z důvodů snazší orientace v problematice obsahuje publikace i popisy původně nejčastěji užívaných bytových jader z hlediska provedení jejich elektrických rozvodů a jejich připojení k elektroinstalaci bytu.

Čtenář je postupně seznámen s nejčastějšími způsoby provedení elektrických rozvodů u tuzemských panelových bytových domů, s hlavními zdroji jejich poruch, s možnými místy s vysokým nebezpečím úrazu elektrickým proudem či se zvýšeným potenciálem vzniku požáru. Kniha obsahuje návody na přípravu panelových bytových domů a jejich obyvatel na rekonstrukci elektrických rozvodů, projektovou přípravu i samotné provedení oprav či rekonstrukce.

Příručka obsahuje základní kritéria pro projektování a provádění oprav a rekonstrukcí elektrických instalací v panelových bytových domech, a to jak ve společných částech domu, tak v jednotlivých bytech při respektování nových požadavků vyplývajících ze současně platných elektrotechnických norem.

Obsah příručky je rozdělen do několika kapitol: příprava rekonstrukce elektrických rozvodů v panelovém bytovém domě, popis rozsahu a provedení elektrických rozvodů panelových bytových domů podle jejich typu, hlavní závady elektrických rozvodů v bytových panelových domech, regenerační opatření, možnosti oprav a úprav elektrických rozvodů v koupelnách bytových jader, výběr elektrických spotřebičů pro byty dle velikosti domácnosti, přehled konstrukčních soustav bytových panelových domů v ČR, příklad protokolů o určení vnějších vlivů v těchto domech při přípravě rekonstrukce jejich elektrických rozvodů, nejužívanější výrazy v oblasti elektrických rozvodů v bytové výstavbě panelových domů a přehled značek pro elektrotechnická schémata – nejčastěji se vyskytujících na výkresech bytových panelových domů.

Třetí vydání je doplněno o možnosti modernizace starších elektrických rozvodů pomocí nových přístrojů a o elektrické instalace a zařízení určené pro venkovní použití a aktualizováno podle nových norem a legislativních předpisů vydaných od roku 2006.

Elektrotechnické veřejnosti se tak dostává do rukou příručka, která představuje standard požadavků na znalosti vedoucích elektrotechniků pro rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech (mimo elektrické instalace v objektech se shromažďovacími prostory a ve výškových budovách).

Příručka je určena jednak jako učební pomůcka pro žáky elektrotechnických učilišť a středních odborných škol, jednak jako pomůcka pro přípravu ke zkouškám a přezkušování, případně certifikaci odborné způsobilosti vedoucích elektrotechniků pro elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě. Stejně tak poslouží i projektantům, revizním technikům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

96E. E-kniha - Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech (třetí - aktualizované vydání) (rok vydání 10/2014)170,00 Kč
Číslo: 96E140,50 Kč bez DPH
96. Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech (třetí - aktualizované vydání) (rok vydání 10/2014)220,00 Kč
Číslo: 96200,00 Kč bez DPH

Popis

Ing. Karel Dvořáček

Svazek 96, základní edice ELEKTRO

Formát: A5, 132 stran, 41 obrázků, 25 tabulek, 3 přílohy

ISBN 978-80-87942-04-8

ISBN pdf 978-80-87942-05-5

ISBN pdf pro čtečky 978-80-87942-06-2

 

Obsah

 

1. ÚVOD

2. ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI S REGENERACÍ PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ

3. PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ V PANELOVÉM BYTOVÉM DOMĚ

4. STÁVAJÍCÍ STAV V ČR

4.1 Panelové bytové domy G 40, G 57

4.1.1 Silnoproudé rozvody

4.1.1.1 Odbočky od elektroměrů k bytovým rozvodnicím

4.1.1.2 Provedení silnoproudých rozvodů v bytech

4.1.2 Sdělovací rozvody

4.1.2.1 Státní telefon

4.1.2.2 Rozhlas po drátě (DR)

4.1.2.3 Domácí telefon, zvonková signalizace, elektrický zámek, elektrický vrátný

4.1.2.4 Zařízení pro společný příjem signálu televize a rozhlasu (TV a R)

4.1.3 Hromosvod

4.2 Elektrická instalace pro panelové bytové domy T06B, T08B, VVÚ-ETA, LARSEN-NIELSEN, HK, BANKS a další

4.2.1 Silnoproudé rozvody

4.2.2 Sdělovací zařízení

4.2.3 Hromosvod

4.3 Typové objekty OP 1.11, OP 1.21 a další obdobné

4.3.1 Silnoproudé rozvody

4.3.2 Sdělovací zařízení

4.3.3 Hromosvod

5. HLAVNÍ ZÁVADY ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ V BYTOVÝCH PANELOVÝCH DOMECH

5.1 Hlavní závady elektrických rozvodů v bytech

5.2 Hlavní závady elektrických rozvodů ve společných prostorách domů

5.3 Hlavní závady sdělovacích rozvodů

5.3.1 Telefonní rozvody, dříve tzv. státní telefon

5.3.2 Dorozumívací a otevírací zařízení domu

5.3.3 Rozvody pro společný příjem rozhlasu a televize (STA)

5.3.4 Rozvody rozhlasu po drátě (DR)

5.4 Hlavní závady hromosvodů

6. REGENERAČNÍ OPATŘENÍ

6.1 Elektrické rozvody ve společných prostorách

6.1.1 Silnoproudé rozvody ve společných prostorách

6.1.1.1 Rekonstrukce HDV při zachování stávajícího umístění

6.1.1.2 Měření odběrů, odbočky do bytu

6.1.1.3 Vhodné náhrady stávajících elektroměrových (elektrorozvodných) jader

6.1.2 Rekonstrukce zařízení pro společný příjem televizního a rozhlasového signálu, které je umístěné ve společných prostorách

6.1.3 Rekonstrukce osvětlení vnitřních komunikací

6.1.3.1 Obvody pro osvětlení společných vnitřních prostor

6.1.3.2 Osvětlení společných komunikací

6.1.3.3 Připojování obvodů osvětlení společných komunikací

6.1.3.4 Schodiště

6.1.3.5 Chodby

6.1.3.6 Vstupy do výtahu

6.1.3.7 Vstupy do bytů

6.1.3.8 Technické chodby

6.1.3.9 Vstup do domu

6.1.3.10 Osvětlení rozvodnic (rozváděčů)

6.1.3.11 Určení minimální doby osvětlení domovních komunikací

6.1.3.12 Umísťování spínačů ovládání umělého osvětlení

6.2 Elektrické rozvody v bytech

6.2.1 Bytové rozvodnice

6.2.2 Minimální počty obvodů v bytech

6.2.3 Vybavení jednotlivých místností bytu elektrickým zařízením

6.2.4 Provedení nových elektrických rozvodů a možnost ponechání původních elektrických rozvodů v bytech panelových domů

6.2.5 Současně použitelné průřezy vodičů v bytech a jejich jištění

6.2.6 Úvod do technické problematiky provádění rekonstrukcí elektrických rozvodů panelových bytových domů

6.2.7 Vícenásobné zásuvky

6.2.8 Elektrické rozvody v lehkých příčkách

7. ELEKTRICKÉ ROZVODY V KOUPELNÁCH (BYTOVÝCH JÁDRECH)

7.1 Základní typy bytových jader používané v hromadné bytové výstavbě panelových bytových domů

7.1.1 Bytové jádro B 2

7.1.2 Bytové jádro B 3

7.1.3 Bytové jádro B 4

7.1.4 Bytové jádro B 7

7.1.5 Bytové jádro B 10

7.2 Rekonstrukce elektrických rozvodů v bytových jádrech

7.2.1 Opravy elektrických rozvodů bytových jader

7.2.2 Náhrada bytového jádra a provedení elektrických rozvodů

8. VÝBĚR ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ PRO BYTY DLE VELIKOSTI DOMÁCNOSTI

8.1 Základní kritéria pro volbu elektrických spotřebičů pro byty

8.1.1 Elektrické ohřívače vody

8.1.2 Automatické pračky

8.1.3 Chladničky, mrazničky a jejich kombinace

Příloha 1 Příklad protokolů o určení vnějších vlivů

Příloha 2 Nejužívanější výrazy v oblasti elektrických rozvodů v bytové výstavbě panelových domů

Příloha 3 Značky pro elektrotechnická schémata – přehled nejčastěji se vyskytujících na výkresech bytových panelových domů

 

Inzerenti

FINDER

ABB

OBZOR

OEZ

SALTEK

Schneider

ELMER

ELEKTRO, v. d.

MSE

ELROZ

 

Odborné časopisy

ELEKTRO

ELEKTROINSTALATÉR

Elektrotechnika v praxi

Elektrika.tv

Elektroprůmysl

Čtenářská recenze
Recenzi je možné vložit pouze po přihlášení


(nezobrazuje se, slouží pro zaslání odpovědi)

(nezobrazuje se)