Úvodní strana E-knihy/Odborné příručky | Literatura tištěná/Odborné příručky 94. Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva (rok vydání 12/2013)

94. Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva (rok vydání 12/2013)

94. Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva (rok vydání 12/2013)

Problematika ochrany před iniciací požáru elektrickými rozvody a dalším elektrickým zařízením je řešena od doby prvotní elektrizace objektů. Pouze s narůstajícími nároky na přenášené výkony a hustotu elektrických rozvodů v objektech se dostává stále více do popředí.

Současně s ochranou objektů před iniciací požáru elektrickým zařízením jsou důležité i požadavky na elektroinstalaci, která musí zůstat funkční i v době požáru.

Příručka se skládá z devíti kapitol, které se věnují:

- základním legislativním a normativním požadavkům, kterým se jednotlivé požadavky na ochranu před požárem přiřazují k určeným objektům,

- požadavkům na provedení rozvodů v důležitých částech objektů, základním požadavkům na elektroinstalaci v prostorech s hořlavým materiálem, kde se uvádí všeobecné požadavky na elektrická zařízení, jevům, které mohou být příčinou zranění či poškození, přístrojům užívaným pro ochranu před iniciací požáru elektrickým proudem a dalším možným podnětům, které je nutno respektovat,

- požadavkům na svítidla,

- požadavkům na elektroinstalaci v rodinných domcích vybudovaných zcela či z části ze dřeva a jejich dodatečným úpravám, respektive úpravám v bytech bytových domů pomocí normálně hořlavých materiálů,

- problematice elektroinstalace obecně v dřevěných stavbách,

- problematice odpojování elektroinstalace bytu při požáru,

- požadavkům na elektroinstalaci v dílně pro zpracování dřeva,

- užívaným definicím jak v legislativě, tak v normách týkajících se této oblasti.

Příručka je určena jak projektantům, montážním firmám a revizním technikům, tak provozovatelům elektrických zařízení. Zároveň poslouží jako studijní materiál pro přípravu elektrotechniků ke zkouškám odborné způsobilosti pro elektrická zařízení v objektech třídy A i jako doplňkový studijní materiál pro přípravu elektrotechniků ke zkouškám odborné způsobilosti pro elektrická zařízení v objektech třídy B.

94E. E-kniha - Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva (rok vydání 12/2013)131,00 Kč
Číslo: 94E108,26 Kč bez DPH
94. Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva (rok vydání 12/2013)158,00 Kč
Číslo: 94143,64 Kč bez DPH

Popis

Ing. Karel Dvořáček

Svazek 94, základní edice ELEKTRO

Formát: A5, 64 stran, 5 obrázků, 13 tabulek, 1 příloha

ISBN 978-80-86230-93-1

ISBN pdf 978-80-86230-96-2

ISBN pdf pro čtečky 978-80-86230-97-9

Obsah

OBSAH

ÚVOD

1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ A NORMATIVNÍ POŽADAVKY

1.1 Stavební a elektrotechnické legislativní předpisy a normy

1.2 Protipožární legislativní předpisy a normy

1.3 Důležitá ustanovení legislativních předpisů vztahující se k elektrickým rozvodům – hlediska obecné ochrany před iniciací požáru

2. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI V PROSTORECH S HOŘLAVÝM MATERIÁLEM

2.1 Všeobecné požadavky na elektrická zařízení

2.2 Jevy, které mohou být příčinou zranění či poškození

2.3 Přístroje užívané pro ochranu před iniciací požáru elektrickým proudem

2.4 Elektrická zařízení s nebezpečnou povrchovou teplotou

2.5 Elektrické zařízení, u něhož mohou za normálního provozu vznikat elektrické oblouky nebo jiskry

2.6 Elektrické zařízení obsahující významné množství hořlavé kapaliny

2.7 Kryty elektrického zařízení

2.8 Preventivní opatření v případech zvláštního rizika požáru

2.9 Podmínky úniku v případě nouze vyvolané nebezpečím požáru

2.10 Uspořádání vedení v prostorách s vnějším vlivem BD2, BD3 a BD4

2.11 Spínací a řídicí přístroje

2.12 Elektrická zařízení obsahující hořlavé kapaliny v prostorech s vnějšími vlivy BE3 a BE4

2.13 Prostory s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných nebo skladovaných hmot BE2 a s hořlavými hmotami v konstrukcích CB2

2.14 Nosiče vedení

2.15 Průchod vedení prostory s vnějším vlivem BE2

2.16 Elektrické topení s nucenou ventilací

2.17 Motory s dálkovým nebo automatickým ovládáním

2.18 Ochrana koncových obvodů

2.19 Obvody napájející nebo procházející prostory s vnějším vlivem BE2

2.20 Obvody SELV a PELV

2.21 Vodiče PEN

2.22 Odpojování

2.23 CB2 – stavby, jejichž tvar a rozměry usnadňují šíření požáru

2.24 Volba a provádění instalací na místech, na nichž může být ohroženo nenahraditelné bohatství

2.25 Doplňující požadavky pro zemědělská a zahradnická zařízení

2.26 Ochrana před popáleninami

2.27 Systém teplovzdušného vytápění s nucenou ventilací

2.28 Spotřebiče produkující horkou vodu nebo páru

2.29 Topná tělesa

2.29.1 Topné jednotky podlahového vytápění

2.29.2 Elektrická topidla určená pro chov hospodářských zvířat

2.30 Návrh nosných systémů s funkční odolností při požáru

3. POŽADAVKY NA SVÍTIDLA

3.1 Ochrana okolí před účinky tepla

3.2 Svítidla v prostorech s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných nebo skladovaných hmot CA2 a v prostorech s hořlavými hmotami ve stavebních konstrukcích CB2

3.3 Základní podmínky pro volbu svítidel

3.4 Ukládání vedení ve svítidlech

3.5 Ochrana před teplem a UV zářením uvnitř elektrického svítidla

3.6 Samostatné ovládací zařízení pro světelné zdroje, například předřadníky

3.7 Svítidla na senících nebo prostorech pro slámu

3.8 Svítidla na malé napětí

3.8.1 Prostory s nebezpečím požáru v důsledku zpracovávaných nebo skladovaných hmot

3.8.2 Nebezpečí požáru od transformátorů/měničů svítidel

3.8.3 Nebezpečí požáru od zkratu

3.8.4 Speciální ochranná zařízení chránící před nebezpečím požáru od svítidel na malé napětí

3.8.5 Výběr vodičů pro napájení svítidel (ale i jiných elektrických zařízení) na malé napětí

4. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI V RODINNÝCH DOMCÍCH VYBUDOVANÝCH ZCELA NEBO ZČÁSTI ZE DŘEVA

4.1 Základní výběr prvků elektroinstalace pro objekty rodinných domů vybudovaných zcela nebo zčásti ze dřeva

4.2 Nábytek a elektrické rozvody

5. DODATEČNÉ ÚPRAVY V RODINNÝCH DOMCÍCH ČI V BYTECH BYTOVÝCH DOMŮ POMOCÍ MATERIÁLŮ NORMÁLNĚ HOŘLAVÝCH A ELEKTRICKÉ ROZVODY

5.1 Elektrická instalace v dutých stěnách

5.2 Instalace elektrického vedení v lehkých příčkách a dimenzování vodičů

6. PROBLEMATIKA ELEKTROINSTALACE V DŘEVĚNÝCH STAVBÁCH A VE STAVBÁCH S DOPLŇKOVOU FUNKCÍ

6.1 Povrchové rozvody elektřiny

7. PROBLEMATIKA ODPOJOVÁNÍ ELEKTROINSTALACE BYTŮ PŘI POŽÁRU

7.1 Zařízení pro vypínání elektrické energie

7.2 Vypínání vedení při požáru a/nebo záplavě v objektu

7.3 Postup prací

8. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI V DÍLNĚ PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

8.1 Hlavní zásady pro bezpečné navržení, zřízení a provoz elektrických rozvodů

8.2 Stanovení povinností pro případ vzniku požáru na pracovišti

8.3 Řešení problémů v dřevozpracujících dílnách, kde nelze dodržet požadavky základních normativních předpisů

9. DEFINICE

9.1 Užité definice dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

9.2 Užité definice dle ČSN 33 2000-4-42 ed. 2

9.3 Další důležité definice

PŘÍLOHA

Převodní tabulka odkazů na normy původní, které platí pro vodiče a kabely do roku 2014 a nové platné od roku 2011 nahrazující normy původní

Inzerenti

FINDER

OBZOR

ABB

MSE

Odborné časopisy

ELEKTRO

ELEKTROINSTALATÉR

Elektrotechnika v praxi

Elektrika.tv

Elektroprůmysl

Čtenářská recenze
Recenzi je možné vložit pouze po přihlášení


(nezobrazuje se, slouží pro zaslání odpovědi)

(nezobrazuje se)