Úvodní strana E-knihy/Odborné příručky 89. Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů (třetí - aktualizované vydání) (rok vydání 2012)

89. Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů (třetí - aktualizované vydání) (rok vydání 2012)

89. Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů (třetí - aktualizované vydání) (rok vydání 2012)

Usnadnit si život, ulehčit si práci, plněji využívat svůj volný čas. To všechno jsou důvody, proč užíváme elektrické spotřebiče, proč se tyto spotřebiče vyrábějí a prodávají a je to také jeden z důvodu výroby elektrické energie a její distribuce až do nejvzdálenějších koutů naší vlasti.
Elektrické spotřebiče se užívají od chvíle, kdy se elektrická energie začala hromadně vyrábět. Přitom, i když účel a princip uplatnění těch základních elektrických spotřebičů se v podstatě za více než 100 let využívání elektrické energie nezměnil, přibyla a neustále přibývá řada spotřebičů nových. Zároveň se ale změnila i celá řada aspektů, které jsou s uplatňováním a využíváním elektrických spotřebičů spojeny. Zvýšil se jejich výkon zvýšilo se napětí, na něž jsou připojovány, a tím se kladou i větší nároky na bezpečnost jejich provedení. Pro jejich ovládání a řízení se využívá elektronika, spotřebiče jsou zapojovány do sestav, které na sebe vzájemně navazují a jsou propojovány datovými spoji.
S tím je spojen i světový trend dálkového ovládání spotřebičů, a to nejen v rámci objektu, nebo jenom prostřednictvím telefonické linky, ale i prostřednictvím datových spojů po internetu. Potřebujeme vědět, jak se spotřebiče připojují, aby byly funkční, když právě chceme a jsme od nich tak říkajíc na míle daleko. Nejsou to již jenom alarmy a hlásiče, s kterými je třeba navázat spojení na dálku, a nejsou to již ani jenom elektrické spotřebiče, které potřebujeme spustit a o nichž potřebujeme vědět, jak fungují, i když u nich právě nejsme.
To si samozřejmě od nás vynucuje potřebu získat určitou povědomost o některých technikách, zapojeních a součástkách, které dříve v této oblasti používány nebyly. I když otázky s tím spojené řeší většinou přímo výrobci, přeci jenom je třeba o příslušných zapojeních a principech jejich funkce vědět i z hlediska správného připojování spotřebičů a jejich uvádění do řádného provozu.
Především se spotřebiče připojují na síť dodavatele elektrické energie. Ta musí být k připojení spotřebiče vhodná. Kromě toho se nesmí zapomínat na to, že se spotřebiče musí užívat v prostředí, pro které jsou určeny. Proto jsou různé spotřebiče různým způsobem označovány a podle toho se pak užívají. Náš trh je přitom plný spotřebičů dovezených z celého světa. V zásadě všechny vypadají stejně a systém jejich označení i jejich celkové bezpečnosti je stejný. Nikoho to dnes nezarazí. Je to však výsledek celosvětového úsilí o sjednocení technických norem, které pro elektrické spotřebiče celosvětově platí. Je samozřejmé, že elektrotechnik, který se výrobou spotřebičů nezabývá, nemůže a ani nemusí tyto normy a předpisy podrobně znát. Měl by však vědět, jak spotřebič připojit a kam jej umístit. Celosvětově se totiž sjednocují i pravidla na připojení a použití spotřebičů. Jsou stanovena v celé řadě mezinárodních technických norem a předpisů, které se neustále propracovávají a odrážejí tak současný stav vědy a techniky. K běžné práci elektrotechnika by měl stačit základní výběr informací a požadavků ze všech těchto podkladů. K tomu, aby se s nimi seznámil, by mu měla napomoci právě tato příručka. Jsou v ní uvedeny zásady připojení a použití nejen spotřebičů pro domácnost, ale i kancelářské a výpočetní techniky, svítidel a osvětlovacích soustav, komunálních spotřebičů a dalších.
Při užívání elektrických spotřebičů se považuje za naprosto samozřejmé, že jsou bezpečné. Aby spotřebiče byly bezpečné je nutné uplatňovat obecné zásadní požadavky zakotvené i v legislativě. Jsou-li spotřebiče užívány zaměstnanci v pracovním poměru, je povinností zaměstnavatele i zaměstnanců (jak to vyplývá ze zákoníku práce a dalších právních předpisů) udržovat je v bezpečném stavu. Udržovat spotřebiče v bezpečném stavu je i povinností běžných uživatelů. I ti jsou totiž – podle občanského zákoníku – odpovědni za případné škody, které by jejich provozováním mohly způsobit.
Bezpečné musí být i spotřebiče, které již byly užívány a prodávají se nebo se formou pronájmu či jiným obdobných způsobem poskytují dalšímu uživateli. Proto je nutno jejich bezpečnost ověřovat, a to nejen u výrobce, ale i v průběhu života spotřebičů. Z těchto důvodů se spotřebiče pravidelně kontrolují a rovněž se na nich provádějí pravidelné revize. Kontrolám, ale především pak důkladnějším revizím a zejména měřením, která se při revizích elektrických spotřebičů provádějí, je věnován závěrečný oddíl této příručky. Čtenář v něm nalezne vysvětlení termínů, které jsou v příslušných normách pro revize spotřebičů používány, budou mu objasněny měřicí postupy a metody stanovené platnými technickými normami. Nalezne zde i celkové seznámení s novými přístroji používanými pro revize spotřebičů i přehled mezních hodnot elektrických veličin pro revize spotřebičů odpovídající nejnovějším zásadám bezpečnosti a funkční spolehlivosti.
Toto třetí vydání publikace bere v úvahu změny a úpravy v technických normách a ostatních příslušných předpisech, k nimž od předchozího vydání v roce 2007 došlo. Zejména se jedná o sjednocení požadavků na revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí do jediné normy, a to do ČSN 33 1600 ed. 2:2009 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.

89E. E-kniha - Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů (třetí - aktualizované vydání) (rok vydání 2012)157,30 Kč
Číslo: 89E130,00 Kč bez DPH

Popis

Autor: Ing. Michal Kříž
Svazek 89, edice ODBORNÉ PŘÍRUČKY
Formát A5, 148 stran, 52 obrázků, 13 tabulek, 2 přílohy
ISBN pdf 978-80-86230-56-6

ISBN pdf pro čtečky 978-80-86230-80-1

Obsah

1. CO TO JE ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ

2. CO VŠECHNO S ELEKTRICKÝM SPOTŘEBIČEM KUPUJEME

3. CO MUSÍ PRODÁVAJÍCÍ SPOLU S ELEKTRICKÝM SPOTŘEBIČEM POSKYTNOUT

4. VOLBA A PROVOZOVÁNÍ SPOTŘEBIČE Z HLEDISKA PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

5. ÚDAJE NA SPOTŘEBIČI

6. ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO VOLBU ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
6.1 Požadavky na bezpečnost
6.2 Výkon a životnost
6.3 Požadavky z hlediska spotřeby elektrické energie
6.4 Možnost zařazení do provozní linky a možnost napojení na systém řízení budov
6.5 Jednotlivé druhy spotřebičů pro domácnost
6.5.1 Elektrické ohřívače vody
6.5.2 Automatické pračky
6.5.3 Sušičky prádla
6.5.4 Chladničky a mrazničky
6.5.5 Elektrické sporáky a elektrické pečicí trouby
6.6 Spotřeba elektrické energie spotřebiči ponechanými v „pohotovostním stavu“ (stand-by)
6.7 Možnost zapojení spotřebičů na systémy řízení budov

7. KLASIFIKACE SPOTŘEBIČŮ
7.1 Klasifikace spotřebičů z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem
7.1.1 Spotřebiče třídy ochrany 0
7.1.2 Spotřebiče třídy ochrany I
7.1.3 Spotřebiče třídy ochrany II
7.1.4 Spotřebiče třídy ochrany III
7.2 Druhy napájecích přívodů

8. PŘIPOJOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
8.1 Co je z hlediska připojování elektrických spotřebičů důležité?
8.1.1 Charakter spotřebiče
8.2 Požadavky z hlediska připojování
8.3 Bezpečnost
8.3.1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
8.3.1.1 Ochrana před dotykem živých částí (ochrana základní)
8.3.1.2 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (ochrana při poruše)
8.3.1.3 Automatické odpojení od zdroje
8.3.1.4 Zásady pro provedení a spojování ochranných vodičů
8.3.1.5 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
8.3.1.6 Chyby v zapojení pohyblivého přívodu
8.3.1.7 Některé základní termíny ochrany před úrazem elektrickým proudem
8.3.1.8 Podrobněji k požadavkům na automatické odpojení od zdroje
8.3.1.9 Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem v různých prostorech
8.3.2 Volba a připojování spotřebičů z hlediska protipožárních opatření
8.4 Spolehlivost
8.4.1 Připojení s ohledem na výkon spotřebiče
8.4.2 Připojení s ohledem na úbytek napětí
8.5 Vzájemné ovlivňování připojovaných spotřebičů
8.6 Přepětí
8.7 Opatření proti rušení elektronických spotřebičů síťovým kmitočtem
8.8 Snadnost připojení
8.9 Úpravy instalace při připojování spotřebičů

9. PŘIPOJOVÁNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
9.1 Připojování elektrických praček – umístění v koupelně
9.2 Připojení zařízení informační techniky
9.2.1 Zařízení s velkými unikajícími proudy
9.2.2 Použití proudového chrániče
9.2.3 Použití UPS
9.3 Elektroinstalační lišty a kanály
9.4 Stropní a podlahové elektrické vytápění
9.5 Elektrické instalace v nábytku
9.5.1 Požadavky na zařízení
9.5.1.1 Krabice pro montáž do dutých stěn a malé instalační rozvodnice
9.5.1.2 Vedení
9.5.2 Provedení instalace
9.5.2.1 Uložení vodičů
9.5.2.2 Montáž krabic do dutých stěn a malých instalačních rozvodnic
9.5.2.3 Montáž spínačů, zásuvek a svítidel
9.5.2.4 Síťový přívod
9.6 Osvětlení
9.6.1 Ochrana před tepelnými účinky
9.6.2 Způsoby montáže
9.6.3 Vysvětlení nejdůležitějších označení pro montáž
9.6.4 Vedení
9.6.5 Předřadníky (zapalovací zařízení) svítidel – příslušenství
9.6.6 Kompenzační kondenzátory
9.6.7 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
9.6.8 Stroboskopický efekt
9.6.9 Upevnění osvětlovacích zařízení
9.6.10 Připojování svítidel bez jakéhokoliv označení
9.6.11 Svítidla v blízkosti snadno zápalných látek
9.6.12 Propojení vedení procházejících svítidly
9.6.13 Svítidla v třífázovém obvodě
9.6.14 Světelný přípojnicový rozvod
9.7 Připojení svítidel na malé napětí
9.7.1 Ochrana před nadproudy
9.7.2 Ochrana před nebezpečím požáru
9.7.3 Ochrana před zkratem
9.7.4 Osvětlovací systémy
9.7.5 Použití světelného přípojnicového rozvodu
9.7.6 Vedení
9.7.7 Proudová zatížitelnost vodičů
9.7.8 Příslušenství
9.7.9 Provedení
9.7.10 Svítidla
9.7.11 Vodiče
9.7.12 Ochranné zařízení pro hlídání neizolovaných živých částí
9.7.13 Připojení a spoje
9.7.14 Upevňovací materiál

10. REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
10.1 Úvod
10.1.1 Krátce ke zjišťování závad
10.2 Ověřování elektrické bezpečnosti
10.3 Kdy se spotřebiče revidují a kdy se kontrolují
10.4 Kontrola
10.5 Revize elektrických spotřebičů (rozumí se i nářadí)
10.6 Měření při revizi
10.6.1 Měření odporu ochranného vodiče
10.6.2 Ověřování izolací
10.6.2.1 Měření izolačního odporu
10.6.2.2 Měření náhradního unikajícího proudu
10.6.2.3 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem
10.6.2.4 Měření dotykového proudu
10.6.2.5 Nepřímá měření proudu protékajícího ochranným vodičem a dotykového proudu – jako rozdílového proudu
10.7 Zkouška chodu (funkční zkouška)
10.8 Označení

11. PRAKTICKÉ PROVÁDĚNÍ KONTROL A REVIZÍ SPOTŘEBIČŮ
11.1 Připojení měřicího přístroje k síti a ověření síťového přívodu
11.2 Připojení ověřovaného spotřebiče k měřicímu přístroji
11.3 Ověření přívodu ke spotřebiči
11.4 Měření izolačního odporu
11.5 Měření náhradního unikajícího proudu
11.6 Měření proudu ochranným vodičem
11.7 Měření dotykových proudů
11.8 Měření u vestavěných spotřebičů, jejichž síťový přívod není snadno přístupný
11.8.1 Měření odporu ochranného vodiče
11.8.2 Měření izolačního odporu a náhradního unikajícího proudu
11.8.2.1 Stav spotřebiče
11.8.2.2 Druh poruchy

12. REVIZE A KONTROLY RŮZNÝCH DRUHŮ SPOTŘEBIČŮ
12.1 Nepřenosné ohřívače vody
12.2 Akumulační kamna
12.3 Elektrické přímotopné spotřebiče
12.4 Mikrovlnné trouby
12.5 Provozování a údržba zařízení informační (kancelářské) techniky
12.5.1 Kvalifikace osob provádějících revize
12.5.2 Zprávy a dokumentace
12.5.3 Četnost kontrol a revizí
12.5.4 Čeho je třeba se vyvarovat
12.5.5 Ověření instalace
12.5.6 Ověření, zda se zařízení řádně užívá
12.5.7 Revize zařízení informační techniky
12.5.7.1 Postup prohlídky
12.5.7.2 Zapojení, spojitost ochranného vodiče a jeho odpor
12.5.7.3 Odpor ochranného vodiče
12.5.7.4 Měření odporu izolace
12.5.7.5 Shrnutí – doporučený postup revizí informační techniky

13. REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ
13.1 Lhůty revizí nářadí
13.2 Zásady provádění revizí a kontrol nářadí

14. PROČ SE K OVĚŘENÍ BEZPEČNÉHO STAVU SPOTŘEBIČŮ PROVÁDĚJÍ RŮZNÁ MĚŘENÍ
14.1 Změny v konstrukci spotřebičů
14.2 Proč měřit unikající proudy
14.3 Unikající proudy, proudy ochranným vodičem a dotykové proudy
14.4 Nepřímá měření unikajících proudů
14.5 Měření náhradního unikajícího proudu
14.6 Stručná charakteristika metod pro ověřování izolačního stavu
14.6.1 Přímé měření izolačního odporu
14.6.2 Přímá měření proudu ochranným vodičem a dotykového proudu
14.6.3 Nepřímá měření proudu ochranným vodičem a dotykového proudu
14.6.4 Měření náhradního unikajícího proudu

15. MĚŘICÍ PŘÍSTROJE (ZAŘÍZENÍ)
15.1 Připojení ověřovaného spotřebiče k měřicímu zařízení
15.2 Další informace k volbě měřicího zařízení

16. VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH TERMÍNŮ POUŽITÝCH V KAPITOLÁCH O REVIZÍCH SPOTŘEBIČŮ

Přílohy
Příloha I – Příklad sdělení o bezpečnostně technických závadách
Příloha II – Přehled mezních hodnot pro měření na elektrických spotřebičích

Literatura

Inzerenti

FINDER
MSE
EMAS
FINDER

Odborné časopisy:
ELEKTRO
ELEKTROINSTALATÉR
Elektrotechnika v praxi
Elektrika.cz

Čtenářská recenze
Recenzi je možné vložit pouze po přihlášení


(nezobrazuje se, slouží pro zaslání odpovědi)

(nezobrazuje se)