Úvodní strana E-knihy/Odborné příručky 68. Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice (rok vydání 2004)

68. Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice (rok vydání 2004)

68. Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice (rok vydání 2004)

Jedná se o první příručku na téma značení a označování v elektrotechnice. Téměř enciklopedický charakter zpracování daného tématu předurčuje její využití širokým spektrem elektrotechniků.
Příručka je atraktivní i tím, že do jedné z jejích příloh jsou zařazeny v barevném provedení všechny velmi populární a žádané praktické pomůcky pro elektrotechniky (č. 1 až 13), které naše firma vydala a které jsou v současné době již rozebrány. Právě proto je tato příručka, byť zařazena do základní edice ELEKTRO, mimořádně formátu B5.

Každý elektrotechnik ví, jak je elektrické zařízení složité. Navrhnout a provést ho tak, aby bylo funkční i bezpečné, aby vyhovovalo všem požadavkům nejen jeho uživatelů, ale i předpisů, je téměř nadlidský úkol.
Aby zařízení bylo funkční, musí na sebe jeho jednotlivé komponenty správně navazovat. Kromě toho musí být připojeno do napájecí sítě a prostřednictvím řídicích a pomocných obvodů musí navazovat na další, a to i neelektrická zařízení, s kterými musí bezchybně komunikovat. Přitom hotové elektrické zařízení je výsledkem spolupráce konstruktérů, projektantů, pracovníků provádějících montáž i těch, kteří se starají o jeho provoz. Ti všichni na sebe ve své práci musí navazovat, ti všichni musí používat stejnou řeč.
Podstatnou součástí dorozumívacího jazyka elektrotechniků je značení elektrických předmětů, zařízení a jejich jednotlivých komponentů.
Je samozřejmé, že dnes již není možno, vzhledem ke vzrůstající složitosti elektrických zařízení, vystačit se systémem značení, jenž se používal ještě před nemnoha lety. Již poměrně dávno se upustilo i od národních zvláštností a stále více se prosazuje snaha používat jednotné značení v elektrotechnice na celém světě.
V současné době se dostáváme do užšího kontaktu s pravidly elektrotechnického značení uplatňovanými v ostatních evropských zemích. Přestože v Evropě dnes již používáme všichni v podstatě shodné normy pro elektrotechnická značení, jejich uplatnění se v jednotlivých evropských zemích doposud mírně odlišuje. Dlužno podotknout, že na dodržování určitých zásad se u nás trvá důsledněji než jinde. To je na jedné straně výhodné proto, že si elektrotechnici mohou být použitým značení a jejich vztahem k funkci zařízení a jeho komponentů poměrně jisti. Na druhé straně však, při setkání se zařízením, u kterého tyto zásady dodrženy nejsou, může dojít i k chybnému zapojení a následně i k poškození zařízení a k dalším škodám. Proto je dobré mít určité zvláštnosti a odlišnosti na paměti.
Publikace podává přehled značení, které se v současné době v elektrotechnice používá pro identifikaci vodičů a kabelů, jejich žil, svorek na elektrických předmětech a přístrojích a jejich významu v elektrických instalacích strojních zařízení, výrobních linek, budov a objektů.
Na příkladech je znázorněno uplatnění značení v elektrotechnické praxi. V přílohách jsou uvedeny praktické pomůcky pro elektrotechniky, které byly vydány dříve a v současné době již samostatně nejsou k dispozici.
Publikace je určena širokému spektru pracovníků v elektrotechnice: konstruktérům, projektantům, montážním pracovníkům, revizním technikům i pracovníkům údržby. Využijí ji však i studenti elektrotechnických oborů, učitelé a mistři odborného výcviku odborných učilišť, středních, vyšších i vysokých škol.

68E. E-kniha - Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice (rok vydání 2004)145,20 Kč
Číslo: 68E120,00 Kč bez DPH

Popis

Ing.Michal Kříž
Formát B5
122 stran
48 obrázků
36 tabulek
5 příloh

ISBN 978-80-86230-37-6

ISBN pdf 978-80-86230-62-7

ISBN pdf pro čtečky 978-80-86230-63-4

Obsah

Úvod
Označení pro laiky
Označení jako upozornění na nebezpečí
Označení pro práci na zařízení
Označení pro elektrotechniky
Spoje mezi jednotlivými elektrickými předmety a zařízeními
Zaměření publikace

1. Značení a informace z hlediska činnosti ve vztahu k elektrickým zařízením

1.1 Obecně o značkách a symbolech

1.2 Význam barev ve značení

1.3 Vysvětlení pojmů spojených se značením v elektrotechnice

1.4 Co se vyznačuje na elektrických předmetech

1.5 Značky určené pro laiky

1.6 Světelné a zvukové signály

1.7 Nápisy, kterými se doplňují některé značky

1.8 Velikost značky a vzdálenost od značky

1.9 Vyznačení rizikových míst

1.10 Značky úniku, jejich osvětlení a velikost

1.11 Značky pro osoby s omezenými schopnostmi

1.12 Označení CE

1.13 Přehled normalizovaných značek na elektrotechnických výrobcích určených pro laiky

1.14 Informace o stavech zařízení – ovládače a sdelovače

1.15 Rozlišení podle účelu podávané informace (o stavu zařízení, procesu apod.)

2. Značení vodičů, svorek, kabelů a vedení

2.1 Ochranný vodič

2.2 Značení ochranného vodiče

2.3 Značení středního vodiče

2.4 Zvláštní případy ochranného vodiče – vodič PEN

2.5 Další vodiče s ochrannou funkcí – vodiče PEM a PEL

2.6 Styk vodičů staré a nové instalace – vodiče sloužící k ochraně

2.7 Pracovní vodiče (vodiče vedení)

2.8 Barevné označení pracovních vodičů

2.9 Písmenové značení pracovních vodičů

2.10 Označení pracovních vodičů na výkresech

2.11 Značení vodičů ve zvláštních případech – řídicí obvody

2.12 Značení svorek

2.13 Prehled značení vodičů a svorek

2.14 Barevné značení žil kabelu a označení kabelu

2.15 Označení tras vedení barevnými fóliemi

3. Značení sítí

3.1 Sítě z hlediska napětí

3.2 Označování sítí alfanumerickým kódem

3.3 Příklady označování druhu sítí ve schématech

3.4 Příklady schémat sítí

4. Značení na elektrických předmetech

4.1 Písmenný kód pro označení předmetů v elektrotechnice

4.2 Značení z hlediska provedení elektrických předmetů a zařízení

4.2.1 Značení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem
4.2.2 Stupně ochrany krytem před vniknutím předmětu, vody a před dotykem – IP kód
4.2.3 Stupně ochrany krytem před nárazem – IK kód
4.2.4 Označení z hlediska odolnosti elektrických predmetů před vnějšími vlivy

4.3 Značení na elektrických přístrojích

4.3.1 Údaje uváděné na přístrojích
4.3.2 Přehled značek, symbolů a označení na elektrických přístrojích
4.3.3 Značky označující tzv. kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje
4.3.4 Značky označující vhodnost přístroje pro určitá prostředí
4.3.5 Značky shody, schvalovací a certifikační značky
4.3.6 Stupeň znečištění
4.3.7 Označení provozních možností
4.3.8 Značení na pojistkách
4.3.8.1 Barevný kód značení závitových pojistek
4.3.8.2 Značení na pojistkách nn
4.3.8.3 Značení na miniaturních pojistkách
4.3.9 Označení jističů a chráničů
4.3.9.1 Označení na malých jističích
4.3.9.2 Označení na proudových chráničích
4.3.9.3 Charakteristiky jističů podle ČSN EN 60898 a nadproudových ochran proudových chráničů s ochranami podle ČSN EN 61009-1
4.3.9.4 Typy proudových chráničů a jejich vypínací časy
4.3.9.5 Jmenovité proudy jističů a chráničů
4.3.10 Údaje uváděné na kondenzátorech

4.4 údaje na strojích točivých a transformátorech

4.4.1 Údaje na strojích točivých
4.4.1.1 Výkonnostní štítek elektrického točivého stroje
4.4.1.2 Druhy zatížení stroje
4.4.1.3 Tepelné třídy izolace
4.4.2 Údaje na elektrických strojích netočivých – transformátorech
4.4.2.1 Údaje na malých transformátorech
4.4.2.2 Údaje na výkonových transformátorech
4.4.2.3 Výkonnostní štítek výkonového transformátoru
4.4.2.4 Označení chlazení na transformátorech
4.4.3 Údaje na přístrojových transformátorech
4.4.3.1 Údaje na přístrojových transformátorech proudu
4.4.3.2 Údaje na přístrojových transformátorech napětí

4.5 Označení svorek strojů, přístrojů a zařízení

4.5.1 Písmeno číslicové značení svorek přístrojů a zařízení
4.5.2 Značení svorek silových (výkonových) transformátorů
4.5.3 Značení svorek kontaktu přístrojů
4.5.4 Značení svorek přístrojových transformátorů

4.6 Značení na vidlicích a zásuvkách

4.6.1 Domovní zásuvky a vidlice
4.6.2 Prumyslové zásuvky - příklad označení na štítku

4.7 Značení na spotřebičích

4.8 Užívaná řazení domovních spínačů

4.9 Ochrana před přepětím – označování svodičů přepětí

5. Označování materiálu a konstrukcí z hlediska požární odolnosti a z hlediska reakce na oheň

Příloha 1

Grafické značky na elektrických předmětech [podle ČSN EN 60417 (01 3760)]

Příloha 2

Zkratky používané v elektrotechnice

Příloha 3

Veličiny a jednotky používané v elektrotechnice

Příloha 4

Praktické pomůcky pro elektrotechniky

Číslo 1
Tabulka dimenzování a jištění vedení z vodičů s měděnými jádry v domovních, bytových a podobných instalacích

Číslo 2
Tabulka ochranných vodičů a vodičů pospojování, jejich přehled, průřezy a maximální délky

Číslo 3
Vybavení elektrických stanic pracovními, ochrannými a dalšími prostředky

Číslo 4
Tabulka maximálních délek vedení z hlediska ochrany samočinným odpojením v sítích AC 230/400V/TN a maximálních impedancí smyčky Zsm, které na nich mají být naměřeny

Číslo 5
Přibližné hodnoty odporu zemničů podle jejich rozmeru a charakteru půdy

Číslo 6
Požadované hodnoty odporu, impedancí a unikajících proudů z hlediska revizí, kontrol a ověřování elektrických sítí, rozvodů, instalací, zařízení strojů, nářadí a spotřebičů

Číslo 7
Informativní minimální průřezy vodičů a jištění hlavního domovního vedení v bytových domech podle počtu bytů a stupně jejich elektrizace

Číslo 8
Nomogram rezistance (odporu) vodičů z mědi, hliníku a železa v závislosti na jejich průřezu, délce a teplotě

Číslo 9
Tabulka pro dimenzování a jištění kabelů s měděnými i hliníkovými jádry uložených na vzduchu i v zemi

Číslo 10
Tabulka dimenzování a jištění vedení z vodičů a kabelů s hliníkovými jádry v domovních, bytových a podobných instalacích 230/400 V

Číslo 11
Označování svorek na elektrických předmetech a v elektrických zařízeních a spotřebičích

Číslo 12
Tabulka barevného značení vodičů a kabelů, jejich kódového označení podle počtu a druhu žil ve vícežilových vodičích a kabelech a jejich použití

Číslo 13
Značení vodičů a svorek přímo na vodičích a svorkách i na výkresech

Príloha 5

Literatura

Inzerenti

FINDER
OEZ
SALTEK
DEHN + SÖHNE
HENSEL
MSE Brno
STRO.M propagace
EMAS
Elektroinspekta

Casopisy:
Elektrotechnika v praxi
ELEKTRO
ELEKTROINSTALATÉR
Elektrika.cz

Čtenářská recenze
Recenzi je možné vložit pouze po přihlášení


(nezobrazuje se, slouží pro zaslání odpovědi)

(nezobrazuje se)